Til forsiden

Æresklubben IK Viking.

til forsiden

 

Vedtægter for Æresklubben IK Viking.

 § 1.

Foreningens navn er Æresklubben IK Viking.

 

§ 2.

Æresklubben IK Viking har hjemsted i Bornholms Regionskommune.

 

§ 3.

Æresklubben IK Vikings formål er:

·  At støtte op om, og påtage sig projekter efter eget valg, til fremme af de aktiviteter IK  Viking Rønne står for. Støtten kan være af økonomisk, praktisk og organisatorisk art.

 

§ 4.

Stk. 1.

Optagelse i Æresklubben IK Viking som medlem er betinget af følgende krav:

 Et medlemskab forudsætter, at medlemmet er udnævnt til Æresmedlem i Idrætsklubben Viking Rønne og derudover:

·  Sympatiserer med Æresklubben IK Vikings formål og virke.

·  Hvert år indbetaler det til enhver tid pligtige kontingent til Æresklubben IK Viking.

Stk. 2.

Et medlem modtager bevis for medlemskabet. 

 

§ 5.

Kontingentet fastsættes for et år ad gangen forud. Ved årets første møde fastsættes kontingentet for det efterfølgende år, hvis kontingentrestancen overstiger 2 år, bortfalder medlemskabet.

Stk. 2.

Bestyrelsen fører medlemsregister og sørger for modtagelse af kontingentet. Alene dette medlemsregister er gældende bevis for medlemskabet.

 

§ 6.

Æresklubben IK Vikings højeste myndighed er samtlige æresmedlemmer, som ordinært holder årets 1. møde inden den 1. marts, hvor der fremlægges en aktivitetsplan for årets virke.

Stk. 2

Æresklubben IK Vikings første møde varsles ved skriftlig henvendelse til medlemmerne senest

2 uger før.

stk. 3.

Den ordinære dagsorden ved 1. møde skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1.      Valg af dirigent (formanden leder møderne)

2.      Formanden fremlægger beretning om årets gang

3.      Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4.      Behandling af indkomne forslag til årets aktivitets plan

5.      Fastsættelse af kontingentet

6.      Valg af formand (ved generalforsamlingen for ulige år)

7.      Valg af kasserer (ved generalforsamlingen for i lige år)

8.      Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer ( hvert år)

9.     Valg af  Revisorer . (for hvert år)

1 .  Eventuelt.

 

Side 2 af 3  

 

Stk. 4.

Forslag til behandling på det ordinære 1. møde skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

Stk. 5.

Skriftlig afstemning skal foretages, hvis blot en stemmeberettiget kræver det, eller formanden beslutter det.

Stk. 6.

Ved samtlige møder træffer forsamlingen beslutning ved simpelt flertal af de fremmødte. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.(dog jf. § 9).

Man er kun beslutningsdygtig, når der er mindst et medlem over halvdelen til stede.

 

§ 7.

Ledelsen af Æresklubben IK Viking tegnes alene enten af formand eller kasserer.

Kassereren fungerer tillige som næstformand.

Stk. 2.

Formanden og næstformanden er pligtig til at afholde 4 møder i løbet af regnskabsåret. Finansielle dispositioner varetages af den samlede klub.

Stk. 3.

Valg af formand og kasserer gælder for 2 år.

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer gælder for 1 år

 

§ 8.

 Æresklubben IK Vikings regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2.

Valg af revisorer

 

§ 9.

Ændringer af disse vedtægter kan kun fortages ved Æresklubben IK Vikings 1. årlige møde med mindst 2/3 flertal af de fremmødte i henhold til § 6 stk. 6. Nye vedtægter er gældende fra det tidspunkt, hvor de er vedtaget.

 

§ 10.

Æresklubben IK Viking kan kun opløses, når det vedtages med mindst 2/3 af medlemmerne, af 2 på hinanden følgende møder, hvoraf den ene skal være ordinær (1. møde).

Stk. 2.

Ved opløsning deponeres Æresklubben IK Vikings midler til IK Viking Rønnes Samarbejdsforum. 

*

Vedtaget på det generalforsamlingen den 27 februar 2015.

Underskrevet af:

Dirigent: Preben Mortensen

Formand: Preben Mortensen

Kasserer: Tonny Jensen

 

Ovenstående vedtægter for Æresklubben IK Viking er opdateret med ændringsforslag til § 8, på et møde den 22 februar 2012. og ved ændringer i  § 5 den 27 februar 2015 det blev ligeledes vedtaget, og at navnet er Æresklubben IK VIKING  2007”

Ligeledes er vedtægterne omformuleret under hensyntagen til IK Viking Rønnes nyeste struktur, hvor Hovedbestyrelsen er afløst af IK Viking Rønnes Samarbejdsforum.

 

Æresklubben IK Viking.

Ole Stange (sekretær).

27. februar 2015.

 

Side 3 af 3.