Æresklubben VIKING

Til forsiden

Referat fra ordinær generalforsamling den 22. februar 2012.

12 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Pkt. 1.

og

Pkt. 2.

Formand Preben Mortensen aflagde, som vedtægtsbestemt mødeleder, efter at have konstateret at formalia vedrørende generalforsamlingen var overholdt, en kort beretning for året der er gået.

Mindestenen på Galløkken passes af æresmedlemmerne, ingen havde svigtet.

Mindestenen er ok, bortset fra at den lige nu er meget overgroet af grønne alger.

Større problem er omgivelserne, hvor krattet bag stenen er meget tæt og træerne rundt omselve stenen er meget dominerende. Det er lidt af et problem, at vores indsats er begrænset til kun at fjerne uønsket bevoksning rundt selve stenen. Den bagved liggende bevoksning må ikke røres, hverken fældes eller beskæres.

Preben berettede efterfølgende, at festen i efteråret 2011 var en vellykket og hyggelig sammenkomst. Desværre er vores økonomi pt. ikke til flere fester, uanset en delvis egenbetaling. Efterlyste gode tiltag for at få en nogle kroner i kassen. Samarbejdsudvalget er orienteret om den beklemte økonomi og forespurgt om der er hjælp at hente. Cæsar har lovet at bringe problemet på bane ved et kommende møde i udvalget. Det skal også ses i lyset af, at vi er nået til år 2012, d.v.s. der skal holdes en form for festlighed ved udnævnelse af nye æresmedlemmer og modtagere af æresnåle. Der venter her nogle opgaver, som ÆRESKLUBBEN IK VIKING forventes at blive involveret i.

Preben konstaterede, at bestyrelsen i årets løb havde fungeret godt.

Efter at formanden havde takket sin bestyrelse, blev beretningen godkendt med nedenstående kommentarer.

Ole Stange:

Ole havde for et par år siden vasket æresstenen med Rodalon, der fjernede den grønne belægning med godt resultat.

Ole Hansen:

Ole berettede, at æresklubben skal stå for arrangementet med udnævnelse af nye æresmedlemmer i 2012, uden omkostninger for æresklubben. Regningen sendes til respektive selvstændige Klubber i IK Viking.

Ole havde udarbejdet et forslag om en form for årligt beskedent bidrag pr. medlem i IK Viking til æresklubben. Forslaget skal behandles i Samarbejdsudvalget. 

En restbeholdning af ÆRESNÅLE efterlyses.

Eksisterer der en restbeholdning?

Og i givet fald – hvor er den så ??? ???

Pkt. 3.

Kasserer Tonny præsenterede regnskabet og beklagede den slunkne kassebeholdning.

Tonny oplyste, at efterårsfesten prioriteres højt af bestyrelsen. Desværre kan den ikke gentages, medmindre der er 100% egenbetaling eller der findes udvej til at få indtægter eller tilskud. Tonny erindrede sluttelig om at få kontingent 2012 betalt. Flere fulgte straks denne opfordring.

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Pkt. 4.

Efterårsfesten gentages hvis der findes en økonomisk løsning.

Pkt. 5.

Forslag til forhøjelse af kontingentet til 150 kr.

Forslaget godkendt gældende allerede for indeværende år 2012.

Pkt. 6.

Preben genvalgt som formand.

Pkt. 7.

Ikke på valg, Tonny Jensen som kasserer og næstformand.

Pkt. 8.

Ole Stange og Holger Olsen genvalgt.

Pkt. 9.

Forslag under pkt. Eventuelt ved generalforsamlingen i 2011 om ændring af vedtægter med følgende ordlyd. ”Grundet IK Vikings ændrede struktur ændres valg af revisorer til direkte valg”, ændres teksten i vedtægterne § 6 pkt. 9 til:

Valg af 2 revisorer.

Forslaget vedtaget.

Bent Nielsen og Kim Håkansson vælges som revisorer.

Pkt. 10.

Herefter fulgte en hyggelig stund med snak om stort og småt.

Anny kunne berette, at 10 deltagere fra Petanque, i nær fremtid rejser 14 dage til Tenerife, for at mødes med og spille petanque med spillere fra en klub i københavnsområdet.

Thora havde en åben pung denne aften.

Er der noget nært forestående?

Referat af:

Ole Stange