Æresklubben Viking af 2007

Generalforsamlingen 2013 i Viking´s Klubhus

tilbage til forsiden

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent (formanden leder møderne)

  1. - Formanden aflægger beretning:

- Der var afholdt 4 møder i løbet af året, her var teamet økonomi og mærkedage gennemgående orienterings punkter,

Økonomien var glædeligt blevet bedre, med et ekstra beløb fra samarbejdsforum. Det indebærer at vi kan lave flere arrangementer til glæde for vores medlemmer.

Mindestenen bliver godt behandlet. Men bliver vel nok tilgroet når alle de nyplantede træer vokser. Men stor tak til dem som har medvirket til vedligeholdelse

  1. Kassereren fremlægger årets reviderede regnskab til godkendelse

Økonomien viste et overskud (før generalforsamlingen) på 6 267,39, dette resultat kunne henvises til det beløb som samarbejdsforum har givet, idet klubberne betaler til Æresklubben

2 kr. pr. medlem, fra de respektive Viking-klubber, i 2013 udgjorde dette 3 756,00.

  1. Behandling af indkomne forslag til årets aktivitetsplan

-      Månedligt nyhedsbrev

-      Nyhedsbrevet vil bliver tilsendt medlemmer når der foreligger nyheder der kunne være interessante for medlemmerne, derfor blev der opfordret fra formanden, at æresmedlemmerne fra de forskellige idrætsgrene skulle tilsende kassereren nogle beskrivelser, som så kunne indgå i dette nyhedsbrev, det overordnede formål var, at man derigennem kunne få orienteringer på tværs af de forskellige idrætsgrene som Viking aktiviteterne består af.

-      Virksomhedsbesøg lejlighedsvis

-      Da der var planlagt et besøg på BOFA før generalforsamlingen blev påbegyndt, hvor Cæsar gennemgik hvordan affalds håndteringen blev organiseret, det var en meget interessant gennemgang. På det grundlag blev der efterlyst andre steder som kunne være lige så interessante, det kunne være virksomheder/institutioner/organisationer som vi kunne aflægge et besøg, der kom ikke umiddelbart nogle forslag, men dette vil blive taget op i bestyrelsen i årets løb og forelægge klubbens medlemmer til en vurdering.

       - Andre fælles aktiviteter

      - Ingen forslag

  1. Fastsættelse af kontingent:

- Vi fortsætter med samme kontingent nemlig 150,00 pr. år

  1. Valg af formand (ikke på valg9

  1. Valg af kasserer (på valg for 2 år)

      - Der var genvalgt af Tonny Jensen for 2 år.

  1. valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (på valg for 1 år)  

-      Der var genvalg af Ole Stange og Holger Olsen for 1 år

  1. Valg af revisorer ( Bent Nielsen og Kim Håkansson)

- Begge revisorer blev også genvalgt for 1 år.

  1. Eventuelt

-         Eventuelt var der ingen emner til debat, ud over at vi gik i gang med den traditionelle indkøbte middag med diverse drikke til.

Ref. Preben Mortensen